اداره امور دندانپزشکی

سرپرست اداره امور دندانپزشکی

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر نجمه خواجه

مدرک تحصیلی: دندانپزشک عمومی

سمت : ریاست اداره دندانپزشکی

کارشناس اداره : خانم فرزانه حسینی

 

-  شرح وظایف اداره امور دندانپزشکی :

الف) بررسی تعرفه های دندانپزشکی و شکایات در این مورد

ب) بازدید مطب ها و درمانگاههای دندانپزشکی

ج) بازدید لابراتوارهای دندانپزشکی، صدور مجوز مربوط به تکنسین ، بررسی گواهی آموزشی تکنسین های مربوطه و در صورت اخذ آموزشهای مربوطه تمدید مجوز آنها

د) بررسی تذکرات شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه و در صورت تکرار آنها معرفی به کمیسیون ماده 11

ذ)  اعلام جانشینی یا تعطیلی مطب ها

ر) صدور سوء پیشینه و عدم اعتیاد

ز) اعلام مفقودی مهر نظام پزشکی یا کارت نظام پزشکی

س)  پیگیری فضا جهت ایجاد فضای دندانپزشکی در بیمارستانهای تابعه و تایید دو بیمارستان بوعلی و علی ابن ابیطالب(ع) و پیگیری تامین اعتبار جهت تجهیز و راه اندازی مراکز مذکور


محتوای مرتبط