معرفي و شرح وظايف مدیر

مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان

نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا کیخا

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

سمت : مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان

 

شرح وظایف حوزه مدیریت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه:

الف) نظارت بر حسن اجرای برنامه عملیاتی تدوین شده اداره نظارت و ارزشیابی توسط کارشناسان اداره نظارت و ارزیابی و ارائه گزارش های عملکرد

ب) تعامل و هماهنگی با سایر سازمان ها و ادارات در خصوص ارتقاء و هم افزایی نظارت های موجود

ج) کسب و اجرای خط مشی و دستورالعمل های ارسالی از وزارت بهداشت و درمان و مقامات مافوق

د) پایش وضعیت عملکرد پرسنلی اداره در حیطه های نظارتی

ذ)برگزاری کمیسیون ماده20 صدورپروانه ها

ر) مدیریت نظارت بر امور درمانی بیمارستانی و مراکز خصوصی


مدیریت نظارت و اعتباربخشي

محتوای مرتبط