فرآیندها

فرآیند صدور موافقت اصولی موسسات پزشکی و پیراپزشکی / دانلود

فرآیند صدور پروانه بهره برداری موسسات پزشکی و پیراپزشکی / دانلود

فرآیند تغییر مسئول فنی موسسات پزشکی و پیراپزشکی / دانلود

فرآیند اداره نظارت بر درمان / دانلود

فرایند نحوه فعالیت دانش آموختگان پزشکی در حیطه طب سنتی / دانلود

فرایند تاسیس مطب پزشکان عمومی و متخصص/ دانلود


آیین نامه ها

محتوای مرتبط