امور مطب

شرح وظایف کارشناس:

-        انجام نظارتهای دوره ای از مطب پزشکان و ارسال گزارش بازدید 

-        تهیه آمار تعداد مطب های خصوصی تحت پوشش دانشگاه  

-        اعلام تعطیلی موقت و دائم مطب پزشکان و گواهی اشتغال و گواهی حق محرومیت از مطب و مفقودی مهر

-        بررسی کارت ویزیت، سرنسخه، تابلوی کارشناسان طبق دستورالعمل های وزارت متبوع

-        برنامه ریزی به منظورارتقاء نحوه بازدید از مطب ها

-        تعامل و هماهنگی نظارتی با كارشناسان ناظر بر درمان شبكه های تحت پوشش دانشگاه

-     بازدید و بازرسی از مراکز غیرمجاز و انجام اقدامات قانونی و مکاتبه با سازمان نظام پزشکی و تعزیرات حکومتی استان 


نظارت

 

 

محتوای مرتبط