امور درمانگاه

-شرح وظایف کارشناس:

 

1.بازدید از درمانگاه های استان

2.اعلام شروع به کار و پایان کار مسئولین فنی درمانگاه ها

3.اعلام تعطیلی (دائم یا موقت)درمانگاه ها

4.بررسی درخواست افزایش بخش درمانگاه ها

5. بررسی عملکرد درمانگاه ها جهت تایید تمدید پروانه تاسیس و پروانه مسئول فن

6.صدور گواهی انجام فعالیت پزشکان در درمانگاه ها


نظارت

 

محتوای مرتبط