تعرفه های مصوب سال 1398

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال 1398 / دانلود

تعرفه های برخی از خدمات سرپایی خصوصی در سال 1398 / دانلود

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال 1398 / دانلود

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی  بخش خیریه در سال 1398 / دانلود

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش  عمومی غیردولتی در سال 1398 / دانلود