تعرفه های مصوب سال 1397

- تعرفه خدمات سرپایی در سال 97 / دانلود

- تعرفه های خدمات دندانپزشکی خصوصی در سال 97 / دانلود

- تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال 97 / دانلود

- تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش عمومی غیردولتی در سال 97 / دانلود

- تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال 97 / دانلود

- تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خیریه در سال 97 / دانلود