معرفی کارشناسان

ردیف 

   

   نام و نام خانوادگی     

     

        پست سازمانی    

                

       کارشناس واحد

 

1.

 

  آقای محسن شهریاری نیا

 

   کارشناس نظارت بر درمان

 

  دفاترکار شنوایی سنجی - گفتار درمانی - فیزیوتراپی

 

 

2.

 

خانم زهرا جابرانصاری

 

   کارشناس مامایی اداره نظارت

 

 

صدور پروانه ها

 

3.

 

خانم زهرا بخشی پور

 

   کارشناس نظارت بر درمان

  امور درمانگاه های استان-دفاتر کار بینایی سنجی شهرستان های تابعه

4.

خانم سید نرجس هاشمی 

  کارشناس مامایی اداره نظارت

 

دفاترکار مامایی و مراکز جراحی محدود استان

 

5.

   

خانم شهلا شهرکی

 

 کارشناس اداره نظارت

آمار-موسات رادیولوژی استان-دفاترکار بینایی سنجی وساخت عینک زاهدان-مجوز تزریفات

6.

 

آقای محمدقیاسی

 

  کارشناس نظارت بر درمان

 رسیدگی به شکایات

7.

خانم سمیه امینی

   کارشناس نظارت بر درمان

 

 امور بیمارستان های استان

 

8.

 

خانم ریحانه کشانی

 

   کارشناس توانبخشی اداره نظارت 

 امور مطب های پزشکان عمومی و متخصص استان

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


مدیریت نظارت و اعتباربخشي

محتوای مرتبط